biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

UCHWAŁA Nr VII / 46 / 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

 

 1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjęty Uchwałą Nr I/2/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 2. Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

 

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VI/61/99 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju i uchwały zmieniające: Uchwała Nr XXXIV/319/05 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 25 listopada 2005 r. oraz Uchwała Nr V/34/07 Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju z dnia 15 marca 2007 r.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr I/2/2011

Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 marca 2011 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

 

Rada Społeczna

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

Uchwala się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Społecznej do przedłożenia Statutu, o którym mowa
w § 1, do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 

§ 3

Statut, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską
w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 7/1/98 Rady Społecznej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i uchwały zmieniające Uchwała Nr 2/3/05 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu oraz Uchwała Nr I/2/2007 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr I/2/2011

Rady Społecznej SPZOZ – GPL w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 marca 2011 r.

 

 

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

– GMINNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

W IWONICZU-ZDROJU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju zwana dalej „Przychodnią” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

 2. Organem założycielskim Przychodni jest Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju.

 3. Przychodnia może używać nazwy skróconej w brzmieniu: SP ZOZ – GPL.

 

§ 2

Przychodnia jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym
i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

 

§ 3

Przychodnia działa na podstawie :

 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
  poz. 89, z późn. zm.),

 2. uchwały Nr XXVI/211/93 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 lutego 1993 r.
  w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
  z późn. zm.),

 4. niniejszego Statutu,

 5. innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.

 

Rozdział II

Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń

 

§ 4

Podstawowym celem funkcjonowania Przychodni jest :

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 2. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,

 3. promocja zdrowia.

 

§ 5

 1. Do podstawowych zadań Przychodni należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w szczególności związanych z :

 1. badaniem i poradą lekarską,

 2. leczeniem,

 3. opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz noworodkiem,

 4. opieką nad zdrowym dzieckiem,

 5. badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,

 6. opieką nad zdrowym dzieckiem,

 7. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

 8. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

 9. czynnościami technicznymi z zakresu protetyki,

 10. czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

§ 6

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny
  i spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

 2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie,
  na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.

 

§ 7

Zakres udzielanych przez Przychodnię świadczeń zdrowotnych obejmuje :

 1. zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej służącej zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
  i poprawie zdrowia w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia,

 2. zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wykonywanie form opieki zdrowotnej określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 8

 1. Świadczenia zdrowotne Przychodni udzielane są w siedzibie komórek organizacyjnych Przychodni.

 2. Świadczenia zdrowotne Przychodni mogą być udzielane w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej takich świadczeń, jeżeli jej stan zdrowia nie pozwala
  na wizytę w Przychodni.

 3. W stosunku do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży świadczenia zdrowotne mogą być udzielane
  w placówkach oświatowych.

§ 9

Przychodnia nie może odmówić udzielenia świadczenia osobie zgłaszającej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Rozdział III

Siedziba i obszar działania

 

§ 10

 1. Siedzibą Przychodni jest Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 4.

 2. Obszar działania Przychodni obejmuje Gminę Iwonicz-Zdrój w jej granicach administracyjnych.

 3. Działalność SP ZOZ może być również prowadzona poza granicami administracyjnymi Gminy
  na zasadach ustalonych w ustawie.

 

Rozdział IV

Organy i struktura organizacyjna

 

§ 11

 1. Działalnością Przychodni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni.

 2. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój nawiązuje z Dyrektorem Przychodni stosunek pracy na podstawie powołania na warunkach określonych w ustawie.

 3. Dyrektor Przychodni jest przełożonym pracowników Przychodni.

 4. Dyrektor może powołać zastępcę.

 

§ 12

1. W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska
w Iwoniczu-Zdroju wchodzą:

 1. Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju, w skład której wchodzi :

 1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 2. poradnia dla dzieci,

 3. poradnia ginekologiczno – położnicza,

 4. poradnia stomatologiczna,

 5. poradnia otolaryngologiczna,

 6. gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

 7. gabinet pielęgniarki – położnej środowiskowo – rodzinnej,

 8. gabinet szczepień,

 9. gabinet zabiegowy,

 10. pracownia laboratoryjna,

 11. pracownia ultrasonografii,

 12. poradnia diabetologiczna.

 

 1. Punkt Lekarski w Iwoniczu, w skład którego wchodzi :

 1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 2. gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

 3. gabinet pielęgniarki – położnej środowiskowo – rodzinnej,

 1. Punkt Lekarski w Lubatówce, w skład którego wchodzi :

 1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 2. gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

 3. gabinet pielęgniarki – położnej środowiskowo – rodzinnej.

4) Dopuszcza się utworzenie innych poradni specjalistycznych.

 1. Gminna Przychodnia Lekarska realizuje swoje zadania w :

  1. poradni stomatologicznej w Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju,

  2. poradni stomatologicznej w Szkole Podstawowej w Lubatowej,

  3. gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju,

  4. gabinecie medycyny szkolnej w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu,

  5. gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubatowej,

  6. gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubatówce,

  7. gabinecie medycyny szkolnej w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju,

  8. gabinecie medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Iwoniczu.

 

Rozdział V

Rada Społeczna

 

§ 13

 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz organem doradczym Dyrektora.

 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju.

§ 14

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 1. jako Przewodniczący – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 2. jako członkowie:

a) przedstawiciel wojewody,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w liczbie 9 osób.

 

§ 15

 1. Rada Społeczna powoływana jest na 4-letnią kadencję, która trwa do dnia powołania przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Rady Społecznej następnej kadencji. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju powołuje Radę Społeczną w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych.

 2. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej, następujące w trakcie jej kadencji, dokonywane są przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpić może Przewodniczący Rady Społecznej, członek Rady Społecznej lub co najmniej 5 radnych Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Wojewoda
  w odniesieniu do swojego przedstawiciela.

 3. Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

 4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju.

§ 16

Do zadań Rady Społecznej należy :

1) przedstawianie Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wniosków i opinii w sprawach:

 1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

 2. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 3. związanych z przekształceniem lub likwidacją Przychodni, jej przebudową, rozszerzeniem
  lub ograniczeniem działalności,

 4. przyznawania Dyrektorowi nagród,

 5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Przychodnią z Dyrektorem,

2) przedstawianie Dyrektorowi Przychodni wniosków i opinii w sprawach :

 1. planu finansowego i inwestycyjnego,

 2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

 3. kredytów bankowych lub dotacji,

 4. podziału zysku,

3) uchwalanie regulaminu Rady Społecznej, zmian w nim oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Przychodni,

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Przychodni, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

6) przedstawianie wniosków Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, w której imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Przychodni.

 

Rozdział VI

Nadzór nad Przychodnią

 

Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju oraz Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Rozdział VII

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 17

Gospodarka finansowa Przychodni prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego koszty działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 18

 1. Wszelkie zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

§ 19

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju.