biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów

Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów

 

UCHWAŁA Nr VII / 51/ 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 136,poz.969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12
i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz 28 § 4 i art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXIV/270/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty
od posiadania psów w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

 

§ 2 ust. 1

  1. w sołectwie Iwonicz – Pan Waldemar Niemczyk”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011r.