biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 

UCHWAŁA Nr VII /50/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 90 ust. 2 d i ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 265, poz. 2572 z późn. zmianami)
 
 
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a , co następuje:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania, § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Osobie prowadzącej wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy
o systemie oświaty, to jest w formie zespołu wychowania przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego, przysługuje na każdego ucznia (wychowanka) objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości 60% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Iwonicz – Zdrój.”
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy .
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.