Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

 

Zarządzenie Nr 40/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 12 maja 2011 roku

 

 

w sprawie zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/335/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

 

 

z a r z ą d z a m,

co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój” wprowadzonym zarządzeniem Nr 28/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 marca 2011 roku §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać:

  1. Osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój,

  2. Osoby nieposiadające komputera oraz dostępu do Internetu ( stałe łącze, abonament) oraz spełniające, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • Kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zmianami), przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 477 zł netto;

 • Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto,

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • Opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • Osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto nie przekracza 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne,

 1. Dzieci i młodzież, ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej, które uprawnione są do uzyskania stypendiów socjalnych (miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 351 zł netto),

 2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) lub orzeczeniem równoważnym (według orzecznictwa ZUS: osoby całkowicie niezdolne do pracy lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji), a także dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

 3. Gospodarstwa domowe (rodziny), pozostające w szczególnie trudnej sytuacji życiowej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Iwoniczu-Zdroju.

 4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są ponadto do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.