biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

 

UCHWAŁA Nr VII /52/ 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 18 kwietna 2011 r.

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza

się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1 330 zł

w tym :

 

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1 330 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – o kwotę 1 330 zł

w tym: dochody bieżące – o kwotę 1 330 zł

– wpływy z usług – za wynajem sali – o kwotę 560 zł

– darowizna rodziców – o kwotę 770 zł

 

 

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1 330 zł

w tym :

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1 330 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – o kwotę 1 330 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 1 330 zł

 

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki