Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

 

UCHWAŁA Nr VII /53/ 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 18 kwietnia 2011 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok

wprowadza się następujące zmiany :

 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 60 000 zł

w tym :

 

Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 60 000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 60 000 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 60 000 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1 400 000 zł

w tym :

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 100 000 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – o kwotę 100 000 zł

w tym: wydatki majątkowe – o kwotę 100 000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 100 000 zł

 

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 600 000 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 600 000 zł

w tym:

– wydatki bieżące – o kwotę 300 000 zł

– wydatki majątkowe – o kwotę 300 000 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 300 000 zł

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 100 000 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 100 000 zł

w tym: wydatki majątkowe – o kwotę 100 000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 100 000 zł

 

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 135 000 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – o kwotę 35 000 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 35 000 zł

w tym: dotacje – o kwotę 35 000 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – o kwotę 100 000 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 100 000 zł

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 205 000 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 205 000 zł

w tym: wydatki majątkowe – o kwotę 205 000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 205 000 zł

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 100 000 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – o kwotę 100 000 zł

w tym: wydatki majątkowe – o kwotę 100 000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 100 000 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – o kwotę 100 000 zł

 

Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 160 000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 160 000 zł

w tym: wydatki bieżące – o kwotę 160 000 zł

 

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 i Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.

 

§ 2

  1. Ustala się dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w wysokości 160 000 zł.

  2. Podstawą przekazania środków finansowych będą umowy z poszczególnymi beneficjentami, w których określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

  3. Zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczny Punkt Przedszkolny – Przedszkole Muzyczne w Iwoniczu o kwotę 35 000 zł.

  4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 340 000 zł i ustala się go w wysokości 1 803 500 zł, który będzie pokryty kredytami w wysokości 463 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 340 000 zł.

§ 4

Wprowadza się wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 340 000 zł. Szczegółowy podział przedstawia tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 po zmianach określa tabela Nr 5 załączona do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki