Strona głównabiuletynOgłoszenia różneUmorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji

Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz. U. Nr 80,poz.717,z późn. zmianami/
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m s t r o n y p o s t ę p o w a n i a

że dnia 15.06.2011 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój znak: ZR.6733.1.2011.ZRG o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie masztu antenowego do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce 901 w Lubatówce oraz budowa masztu o wysokości 24 metrów na działce Nr 532 w Lubatowej”.
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju pokój Nr 204 w godzinach od.7.00 do 15.00 .
Strony mogą wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.