biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoBudowa masztu antenowego do obsługi internetu

Budowa masztu antenowego do obsługi internetu

 Iwonicz-Zdrój 2011.07.01

ZR.6731.2.2011.ZRG

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Pana Piotra Długosza zam. Haczów 92, Pełnomocnika Gminy Iwonicz-Zdrój reprezentującego Firmę STIMO Systemy Informacyjne z dniem 01 lipca 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:
„ Budowie masztu antenowego do obsługi internetu na działce Nr 901 w Lubatówce oraz Nr 532 w Lubatowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.

Z-ca Burmistrza
Gminy Iwonicz-Zdrój
Wiesław Polek

Obwieszczenie zamieszczono na stronie BIP dnia 2011.07.01.