Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

Uchwała Nr VIII /66/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce.

Na podstawie art. 18 ust .1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 18 załącznika Nr 2 i § 20 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 września 2011 roku nadaje się sztandar Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” i Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce.
§ 2
Opis sztandaru:
1. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm obszyta złotymi frędzlami.
2. Prawa strona sztandaru wykonana jest z tkaniny koloru czerwonego. W środkowej części znajduje się godło państwowe, wykonane techniką haftu ręcznego. Wokół godła został umieszczony napis: „GIMNAZJUM W LUBATÓWCE IM.ORŁA BIAŁEGO”. Litery o wysokości 6 cm są wykonane haftem w kolorze złotym.
Wzór strony prawej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Lewa strona sztandaru wykonana jest z tkaniny w kolorze niebieskim. W centralnej części znajduje się wizerunek orła wzbijającego się do lotu oraz książka a wokół niego napis: „SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBATÓWCE IM.ORŁA BIAŁEGO”. Litery o wysokości 6 cm są wykonane haftem w kolorze złotym.
Wzór strony lewej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Głowicę sztandaru stanowi niklowany orzeł na kuli.
5. Drzewiec sztandaru wykonany jest z drewna naturalnego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.