Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

UCHWAŁA NR VIII / 58 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
Z DNIA 27 CZERWCA 2011 R.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury
i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm. ) i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za I półrocze roku budżetowego sporządzana jest w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa na rok budżetowy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) zestawienia:
a) dochodów budżetowych,
b) wydatków budżetowych,
c) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
d) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
e) dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych
w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
f) dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw,
g) dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale
na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
h) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
2) część opisową, która zawiera w szczególności:
a) analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów,
b) analizę realizacji wydatków budżetowych oraz rozchodów,
c) realizację zadań inwestycyjnych,
e) stan zadłużenia gminy.
3. Zestawienia o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, b, c, h, są sporządzone w formie tabelarycznej z porównaniem do wielkości planowanych określonych w uchwale budżetowej według stanu na 30 czerwca roku budżetowego.
§ 2
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje w szczególności:
1. Zestawienie tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych
w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca roku budżetowego
w szczegółowości wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
2. Część opisową zawierającą krótką charakterystykę najważniejszych wielkości ujętych
w wieloletniej prognozie finansowej w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
§ 3
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury
i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego obejmuje:
1) wykonanie planu przychodów, w tym dotacji,
2) wykonanie planu kosztów, w tym wynagrodzeń i pochodnych,
3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.