Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru częściowego zadań

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru częściowego zadań

Zarządzenie nr 66/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 19.07.2011 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji
do odbioru częściowego zadań związanych z realizacją projektu pn.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru częściowego zadań związanych z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój ” w składzie:

1. Bartłomiej Kucza – Przewodniczący
2. Robert Niemczyk – Członek Komisji
3. Piotr Woźniak – Członek Komisji

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.