biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji egzaminacyjnej

Powołanie komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 63 /2011
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
Z DNIA 19 LIPCA 2011 ROKU

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
zarządza, co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Zająca – nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej w Lubatowej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1. Pan Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój jako przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny
3. Pani Urszula Pelczar – ekspert w zakresie wychowania fizycznego
4. Pan Jerzy Łukasiewicz – ekspert w zakresie wychowania fizycznego
5. Pan Jerzy Staroń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej

§ 2
Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Pan Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3
Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy całości dokumentacji egzaminacyjnej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.