biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej

Powołanie Komisji Przetargowej

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

ZARZĄDZENIE NR 49/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 08.06.2011 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje:
 

§ 1

 

Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna na dz. 1329/38, 1288/2
w miejscowości Iwonicz-Zdrój, gmina Iwonicz-Zdrój”.

 
 

1. Pan Robert Niemczyk                 – Przewodniczący

2. Pan Jacek Rygiel                         – Sekretarz

3. Pan  Andrzej Kaleta                     – Członek

§ 2
Do zadań komisji przetargowej należy:

1) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz  badanie i ocena ofert,

2) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,

4) sporządzenie protokołu postępowania.
§3

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
 
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 49/2011

 z dnia 08.06.2011 r.
 
 

Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna na dz. 1329/38, 1288/2 w miejscowości Iwonicz-Zdrój, gmina Iwonicz-Zdrój”.

 
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1

Ustala się Regulamin pracy komisji przetargowej min. do oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna na dz. 1329/38, 1288/2 w miejscowości Iwonicz-Zdrój, gmina Iwonicz-Zdrój”.

 
 
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,
 2. komisji – należy przez to rozumieć komisję przetargową do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym,
 3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.),
 4. zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Iwonicz – Zdrój.
 
II ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
§ 3
 1. Komisja może wykonywać czynności związane z przeprowadzeniem zamówienia przy obecności większości jej składu ale nie mniej niż 3 osób, w tym przewodniczącego.
 2. W razie nieobecności na posiedzeniu komisji sekretarza komisji, kierownik zamawiającego funkcję sekretarza powierza jednemu z członków komisji.
 3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga specjalnych wiadomości, kierownik zamawiającego,
  z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji, może powołać biegłych.
 
§ 4
 1. Przewodniczący komisji wyłącza z prac komisji członka komisji, jeżeli:

a)    ubiega się o udzielenie zamówienia,

b)    pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c)    przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udziale zamówienia,

d)    pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

e)    został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 1. Członkowie komisji wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 2. O wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji informuje kierownika zamawiającego.
 3. Wobec przewodniczącego komisji wyłączeń dokonuje kierownik zamawiającego.
 4. W miejsce wyłączonego członka komisji kierownik zamawiającego może powołać nowego.
 
§ 5

Zadania poszczególnych członków komisji:

 1. Do zadań przewodniczącego komisji należy prowadzenie postępowania zgodnie
  z ustawą a w szczególności:

a)    odbieranie od członków komisji oświadczeń, o których mowa w §4 ust.2,

b)    wyłączanie członków komisji podlegających wyłączeniu,

c)    informowanie o wyłączeniach kierownika zamawiającego,

d)    wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,

e)    prowadzenie posiedzeń komisji,

f)     podział prac między członków komisji,

g)    nadzorowanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji,

h)    informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji,

i)      wnioskowanie do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego.

 1. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności prowadzenie całej dokumentacji  
  z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z aktami prawa.
 
III TRYB PRACY KOMISJI
 
§ 6

Komisja w szczególności:

a)    dokonuje otwarcia ofert,

b)    bada czy wykonawca biorący udział w postępowaniu nie podlega wykluczeniu,

c)    bada oferty wykonawców niewykluczonych,

d)    ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu,

e)    dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przedkłada ją kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia lub występuje z wnioskiem do kierownika zamawiającego
o unieważnienia postępowania, jeżeli zaistniały okoliczności przewidziane w ustawie,

f)     zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

g)    przyjmuje i analizuje wniesione odwołania, przygotowuje projekty odpowiedzi oraz przedkłada je kierownikowi zamawiającego do akceptacji.

 
§ 7
 1. Oferty składane są przez wykonawców w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
 2. Złożona w Biurze Obsługi Mieszkańca oferta zostanie opieczętowana pieczątką wpływu z datą i godziną złożenia i bez otwierania zostanie przekazana sekretarzowi komisji.
 3. Publiczne otwarcie ofert odbywa się w miejscu, dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu
  w kolejności ich złożenia.
 
§ 8

Komisja ze swoich czynności sporządza protokół zgodnie z ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi.

 
§ 9

Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.