biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr VII/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.

Protokół Nr VII/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.

Protokół Nr VII/2011
Z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
18 kwietnia 2011r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 14.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady VII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka,
– pracowników Urzędu: Panią Annę Malik Borowską, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawnego, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy,
– Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy Panią Urszulę Penar dyrektora ZGK, Pana Bogusława Tomasiewicza dyrektora GPL w Iwoniczu-Zdroju,
– mieszkańców Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady złożył gratulacje wybranym sołtysom Panu Stanisławowi Drozdowi, Panu Waldemarowi Niemczykowi i Panu Józefowi Turkowi oraz Panu Rajmundowi Boczarowi Przewodniczącemu Zarządu Miasta w związku z wyborem Panów na kolejną kadencję.
Następnie Przewodniczący Rady przestawił porządek obrad VII sesji:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –GPL w Iwoniczu-Zdroju,
2) zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – GPL w Iwoniczu-Zdroju,
3) ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
4) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,
5) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
6) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów,
7) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
8) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Wniosek Burmistrza Gminy o wprowadzenie do porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej : następujących projektów uchwał w sprawie :

9) uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
10) nadania imienia „Orła Białego” Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
Projekty uchwał zostały wprowadzone w głosowaniu, głosujących 14, za 14. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2
Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył gratulacje Panu Rajmundowi Boczarowi i wręczył mu zaświadczenie
w sprawie wyboru na Przewodniczącego Zarządu Miasta Iwonicza-Zdroju. Następnie Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację
o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu. Ponadto poinformował o innych ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. W dyskusji na ww temat głos zabrali Pan Krukar Stanisław w sprawie składu rady i zarządu stowarzyszenia „LGD Kraina Nafty” oraz na temat spotkania prezesów LKS oraz Pan Drozd Stanisław pytał czy były prowadzone rozmowy z MPGK w Krośnie w sprawie obniżenia taryfy za ścieki w Lubatówce. Na powyższe pytania, Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI.
Uwag nie zgłaszano protokół przyjęto w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –GPL w Iwoniczu-Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Statutowa i Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została podjęta.

2) zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – GPL w Iwoniczu-Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Statutowa i Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została podjęta.

3) ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej sformułowała wniosek, aby opłatę za świadczenia w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin, ponosili rodzice (opiekunowie prawni) dziecka w wysokości 2,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz, prosił o przyjęcie opłaty w wysokości 2 złotych.
Do projektu uchwały Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady zgłosił wniosek aby opłata za ww świadczenia wynosiła 1 zł, ponieważ podwyżka opłaty za wyżywienie z 3,5 zł do 4,5/5 zł, oraz ustalenie opłaty za ww. świadczenia przekraczające wymiar 5 godzin, spowoduje ogólny wzrost kosztów ponoszonych przez rodziców. I tak przy ustaleniu opłaty
1 zł następuje 30 % wzrost kosztów, przy opłacie 2 zł – ok. 100 % wzrost, natomiast przy opłacie 3 zł ok. 200 % wzrost ww kosztów. Prosił, aby nie uogólniać sprawy bo przedszkole jest zadaniem własnym gminy i należy nawet dla kilku rodzin mniej sytuowanych umożliwić pobyt dziecka w przedszkolu.
Ponadto w dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali, Pan Krukar Stanisław, pytał czy konsultowano ten temat z rodzicami i z dyrektorami Przedszkola. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że nie ma opinii rodziców. Pan Drozd Stanisław Wiceprzewodniczący Rady, Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF, Pani Dorota Świstak.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski:
– Wniosek pierwszy – aby opłata za świadczenia w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin, wynosiła 1 zł za każdą rozpoczętą następną godzinę. W wyniku głosowania, głosujących 14, 1 za, przeciw 12, wstrzy. się 1. wniosek został odrzucony.
– Wniosek drugi Komisji OKZiKF- aby opłata za świadczenia w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin, wynosiła 2 zł za każdą rozpoczętą następną godzinę. W wyniku głosowania, głosujących 14, 12 za, przeciw 2, wniosek został przyjęty. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, po wprowadzonej zmianie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 12, przeciw 2. Uchwała została podjęta.

4) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały § 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie: ”Likwidacja Zakładu
i utworzenie Spółki winno nastąpić w terminie do 31.12. 2011 r.”
W dyskusji nad projektem uchwały poruszono sprawy dot. : powierzenia nowo powstałej Spółce prowadzenia dotychczasowej działalności Zakładu, w tym szczególności: wykonywania zadań w zakresie utrzymania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, utrzymania gminnej zieleni i zadrzewiania, wywozu odpadów komunalnych, utrzymania i remontów dróg oraz możliwości prowadzenia innej działalności na warunkach określonych odrębnymi przepisami. Ponadto omówiono konieczność określenia wysokości kapitału zakładowego, opracowania aktu założycielskiego Spółki, powołania członków Rady Nadzorczej oraz sprawy pracownicze – Pracownicy Zakładu staną się z mocy prawa pracownikami Spółki. Ww dyskusji udział wzięli Pani Urszula Penar Dyrektor ZGK, Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady, Pan Kuziemka. Pan Burmistrz Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie określania taryfy z możliwością wkalkulowania w koszty amortyzacji, w zakresie działalności zakładu i otwartego katalogu zadań możliwych do wykonywania przez spółkę, likwidacji oczyszczalni, zmiany ustawy śmieciowej i nowych zadań, utrzymania i prowadzenia kanalizacji w całej gminie przez spółkę, monitoringu i uszczelniania sieci kanalizacyjnej, usuwania przyczyn nieszczelności, nt. ciągłego procesu budowy sieci kanalizacyjnej w gminie w związku z budową nowych budynków i podłączeń do kanalizacji. Pani Radca prawny udzieliła odpowiedzi na pytanie pani dyr. ZGK dot. określenia daty zamknięcia ksiąg rachunkowych, w związku z likwidacją zakładu budżetowego i tworzenia dokumentów rachunkowo księgowych. Po czym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 11, wstrzy. się 3. Uchwała została podjęta.

5) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. Ww sprawie głos zabrał Pan Łukasz Bień pytał na temat rozliczenia dotacji i wysokości dotacji przypadającej na jedno dziecko. Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy udzielił wyczerpującej odpowiedzi. Po czym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została podjęta.

6) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została podjęta.

7) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków
o kwotę 1 330 zł, którą proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące na zakup materiałów, i nagród książkowych. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została podjęta.
8) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała planowane wydatki w dziale: 801, 921, 926. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, w którym proponuje się wprowadzić część wolnych środków pochodzących z rozliczenia z roku 2010 w wysokości 1 340 000 zł – na zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem: 50 000 zł na wykonanie dokumentacji oraz montaż przepływomierza ścieków komunalnych w miejscowości Lubatówka, 50 000 zł na wykonanie kompleksowej koncepcji zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój, 300 000 zł na bieżące remonty dróg gminnych oraz 300 000 zł na umocnienie skarpy przy drodze gminnej Aleja Leśna, 100 000 zł na wykup działek od osób fizycznych, 100 000 zł na podwyżki płac dla pracowników obsługi szkół, 35 000 zł na zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego – Przedszkole Muzyczne w Iwoniczu, 205 000 zł na realizację zadania „Kanalizacja deszczowa w Iwoniczu-Zdroju”, 100 000 zł na realizację zadania „Poprawa Infrastruktury Turystycznej w Iwoniczu-Zdroju” oraz kwotę 160 000 zł na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, zorganizowanego w związku z powierzeniem zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W dyskusji udział wzięli Pan Drozd Stanisław pytał, czy nie można w terminie późniejszym zająć się montażem przepływomierza ścieków. Pan Krukar Stanisław prosił o zabezpieczenie środków na zamontowanie dwóch lamp na ulicy Ogrodowej, wykonanie tego zadania planowane było w 2009r. proponował aby z działu 926 przenieść środki w wysokości 12 000 zł na wykonanie tego zadnia. Wniosek w głosowaniu został odrzucony głosujących 4 za, przeciw 8, wstrzy. się 2. Wyjaśnień do projektu uchwały i odpowiedzi na pytania radnych udzielił Pan Paweł Pernal Burmistrz Gminy i Pan Wiesław Polek Wiceburmistrz. Poinformowali, że lampy na ul Ogrodowej będą zamontowane jak będą środki finansowe na ten cel. Po dyskusji projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 10, przeciw 3, wstrzy. się 1. Uchwała została podjęta.

9) uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poinformowano, że zasady korzystania ze stołówek szkolnych będą ustalane z dyrektorami szkół. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została podjęta.
10) nadania imienia „Orła Białego” Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została podjęta.
Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Poruszono następujące sprawy dot.:
– terminu przekazania dotacji celowej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, zorganizowanego w związku z powierzeniem zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, – wyjaśnień udzielił Pan Paweł Pernal Burmistrz Gminy,
– regulacji rzek Lubatówka i Iwonka – informacji w sprawie regulacji rzek udzielił Pan Wiesław Polek Z-ca Burmistrza,
– prowadzonego handlu warzyw i owoców w Iwoniczu – problemy ze sprzedażą tych towarów przedstawił Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady, podkreślił, że warzywniak powinien bez problemów funkcjonować dla potrzeb mieszkańców. Pan Burmistrz i Pan Z-ca poinformowali o konieczności wyznaczenia miejsc pod handel na terenie Gminy dla podmiotów handlujących z samochodu, itp.,
– Pan Radny Andrzej Kuliga przedstawił sprawy dot. wykupu ziemi od rolników w Iwoniczu pod budowę wiatraków, wycinki drzew w tzw. potoku WOPR, przeglądu stanu technicznego drogi obwodnica, wydania zakazu handlu z samochodów na parkingu koło poczty i ośrodka zdrowia w Iwoniczu-Zdroju, uporządkowania i wyrównania terenu powyżej baru „Na Górce” w Iwoniczu- Zdroju.
– Pan Boczar Rajmund poruszył sprawy dot: bezpieczeństwa w mieście w godzinach wieczornych i nocnych oraz monitoringu, ustawienia pojemników na surowce wtórne, dzierżawy parkingu w Iwoniczu-Zdroju.
Pan Wiesław Polek Z-ca Burmistrza udzielił szczegółowej odpowiedzi i wyjaśnień na powyższe sprawy zgłoszone przez Radnych.
Pan Drozd prosił o zorganizowanie spotkania z sołtysami.
Ad. 6 Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady VII sesji o godz. 18.00.

Protokołowała D.B Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak