Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr VIII/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku

Protokół Nr VIII/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku

Protokół Nr VIII/2011
 

Z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
27 czerwca 2011r. w Sali narad w „Domu Zdrojowym” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 11.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady VIII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatu Pana Marka Bliżyckiego, Pana Stanisława Kenara, Pana Józefa Turka.
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka,
– pracowników Urzędu: Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Danutę Borek Kierownika Referatu Organizacyjno- administracyjnego.
– Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy Panią Urszulę Penar Dyrektora ZGK, Pana Dyrektora GOK i Pana Kierownika GOSIR.
– mieszkańców Gminy.
Przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój ,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2010r.
3) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
4) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
5) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
6) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
7) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
8) wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu- Zdroju objętego uchwałą Nr I/6/2011,
9) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2015.
5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej następujących projektów uchwał w sprawie :
10) zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu,
11) nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „Orła Białego” i Gimnazjum im. „Orła Białego” w Lubatówce wchodzących w skład zespołu Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”.
Projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad w przedstawionej kolejności, głosujących 14, za 14. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty, głosujących 14, za 14.
Ad. 2
Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Do przedstawionych zagadnień uwag nie zgłaszano.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej .
Uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 4
Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój ,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2010r.
Rada Miejska po przeanalizowaniu i zapoznaniu się z:
3) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2010r., przedłożonym zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 30 marca 2011r.
4) Sprawozdaniem finansowym obejmującym bilans z wykonania budżetu Gminy za 2010r, łączny bilans jednostek budżetowych z rachunkiem zysków i strat z zestawieniem zmian
w funduszu jednostek oraz łączny bilans zakładów budżetowych wraz z rachunkiem zysków
i strat z zestawieniem zmian w funduszu zakładów.
5) Pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza Gminy
z wykonania budżetu za rok 2010, Informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój, przedłożoną zarządzeniem Nr 23/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia. Uchwałę Nr IX/26/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie z dnia 5 maja 2011r., ww sprawie przedstawił Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy.
6) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010r, – stanowisko Komisji przedstawił Pan Stanisław Zając Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę nr IX/26/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju ww sprawie. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój.
Uwag nie zgłaszano. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.
Następnie Pan Burmistrz dokonał prezentacji multimedialnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2010r. w zakresie zadań gminy tj. sprawy demograficzne mieszkańców gminy, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, transportu, dróg gminnych, gospodarki turystycznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, edukacji, mieszkalnictwa, komunikacji społecznej oraz majątku gminy. W zakresie wykonania budżetu gminy przedstawił analizę: planu dochodów i wydatków oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków w ciągu roku 2010, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Zwrócił uwagę na zadłużenie Gminy, omówił poszczególne działy wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz podał wskaźniki zadłużenia Gminy i wysokość deficytu (plan i wykonanie w 2010r.i w latach poprzednich). Ponadto dokonał prezentacji realizacji inwestycji oraz przedstawił organizację i funkcjonowanie Urzędu Gminy ilość załatwianych spraw, działalność jednostek organizacyjnych gminy m.in. ilość zorganizowanych imprez w zakresie kultury i sportu, ewidencję działalności gospodarczej. Dane na ww temat przedstawił za 2010r. i kilka lat wstecz.
W dyskusji w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2010r. udział wzięli Pan Szajna Kazimierz, Pan Krukar Stanisław, Pan Waldemar Niemczyk, mieszkaniec Iwonicza, Pan Romuald Boczar, Pan Przewodniczący Rady. Przedmiotem dyskusji była sprawa prowadzonych inwestycji m.in. terminu zakończenia prac przy budowie ogrodu romantycznego w Iwoniczu-Zdroju oraz planowanej inwestycji na terenach zakupionych przez inwestora tj budowa farmy wiatrowej w Iwoniczu, ustalenia odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych.
Innych uwag nie zgłaszano Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za dokonaną prezentację i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy – z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010r.
W wyniku głosowania, głosujących 13, za 13. Uchwała została podjęta.

3) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja budżetu i finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

4) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dot. zwiększenia planu wydatków na wniosek Pani Dyrektor Gimnazjum w Iwoniczu o kwotę 2 300 zł na remont ławek oraz niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem szkoły. Środki w kwocie 2300 zł zostały wpłacone przez Radę Rodziców, jako darowizna. Natomiast Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej poprosił o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 825 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły. Środki ww kwocie pochodzą z wynajmu hali sportowej. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

5) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, który dotyczy realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój, Środki na realizację tego projektu były zabezpieczone w wydatkach majątkowych jak również i dochody były zaplanowane jako dochody majątkowe. Realizacja tego zadania wymaga zaplanowania środków nie tylko w dochodach i wydatkach majątkowych, ale również środków bieżących. Stąd propozycja przeniesienia części środków z majątkowych do bieżących. Pan Drozd prosił o możliwość zapoznania się z listą osób, którym zaproponowano dostęp do Internetu. Innych uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 13, przeciw 1.

6) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, który dotyczy realizacji projektu przez GOPS w Iwonicz-Zdroju w 2011r. pn. ”Czas na aktywność w Gminie I-Z” współfinansowany ze środków EFSpołecznego Instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie do projektu w kwocie 129 775 zł w tym ze środków europejskich – 123 250 zł , dotacja celowa z budżetu krajowego 6 525 zł. Wkład własny niezbędny do realizacji tego projektu to kwota 15 225 zł. Ogółem środki przeznaczone na realizację zadania to kwota 145 000 zł. W dyskusji udział wzięli Pan Drozd, Pan Krukar Stanisław, Pani Kierownik GOPS udzieliła odpowiedzi na zadane pytania przez Radnych w zakresie udzielanej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

7) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W dyskusji omówiono sprawy zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł. Są to środki jakie wpływają z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i środki te zostaną przekazane na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W wydatkach zwiększenie planu wydatków: o kwotę 20 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego kanalizacja miejscowości Iwonicz, o kwotę 300 240 zł w tym 300 000 zł na wydatki bieżące na remonty dróg publicznych gminnych oraz 240 zł na dopłatę za wymianę działki. Następnie zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 272 000 zł z czego 250 000 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, a kwotę 22 000 zł na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania w Iwoniczu- Zdroju (okolice CRR KRUS). Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 200 000 zł, są to środki, które będą wykorzystane w związku z regulacją płac dla pracowników Urzędu Gminy oraz na wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 120 000 zł na przeprowadzenie prac remontowych w budynkach szkół. W dyskusji na powyższy temat udział wzięli Pan Krukar zabrał głos w sprawie kanalizacji w Iwoniczu i terminu jej zakończenia. Pan Kuliga zabrał głos w sprawie zmiany planu w okolicach CKRUS oraz zapewnienia drogi dojazdowej do sanatorium, ponadto pytał czy planowana inwestycja ma związek z budową biogazowi w Iwoniczu. Pan Turek Józef sołtys Lubatowej w sprawie zakończenia kanalizacji w Lubatowej oraz remontu drogi Turkówka. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały.

8) wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objętego uchwałą Nr I/6/2011, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

9) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2015.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę str.10 tiret 1 wyrazy „od roku do 10 lat zmienić na „od 2 lat do 12 lat” Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

10) zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 13.

11) nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „Orła Białego” i Gimnazjum im. „Orła Białego” w Lubatówce wchodzących w skład zespołu Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że celem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz- Zdrój” jest umożliwienie w obszarze objętym zmianą realizację obiektów i kompleksów służących lecznictwu uzdrowiskowemu, obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego. Obszar proponowanej zmiany planu, obejmuje w większości tereny będące własnością gminy oraz tereny Sanatorium „Górnik”.
W dyskusji na ww temat udział wzięli Pan Andrzej Kuliga, Pan Szajna Kazimierz, Pan Stanisław Krukar, Pan Przewodniczący Rady, wyjaśnień udzielał Pan Burmistrz.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 9, przeciw 2, wstrz. się 2.
5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Pan Przewodniczący Rady odczytał protesty mieszkańców w sprawie: budowy turbin wiatrowych w Iwoniczu, prośbę w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości technicznej modernizacji ul. Piwarskiego w Iwoniczu-Zdroju w zakresie zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz sprzeciw mieszkańców bloków przy
ul. Piwarskiego w sprawie budowy masztu anteny do Internetu szerokopasmowego.

W sprawach bieżących Radni Pan Stanisław Krukar, Pan Rajmund Boczar, Pan Drozd Stanisław oraz Pan Marek Bliżycki Radny Powiatu zgłosili następujące sprawy dot:
– remontu drogi Piwarskiego i jej poszerzenia zgodnie wykupem działek przez Gminę od mieszkańców,
– uporządkowania basenu, ustawienie pojemników na odpady komunalne przy garażach,
– uporządkowania lasu po wycince drzew i alejek spacerowych,
– odnowienia przystanków, zwiększenia patroli policyjnych w okresie wakacji na terenie gminy,
– zorganizowania spotkania z sołtysami.

Ad. 6 Przewodniczący Rady zamknął obrady VIII sesji. o godz. 17.20.

Prot. DB Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak