biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”

UCHWAŁA Nr VIII / 67 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ-ZDRÓJ”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591z późn. zmianami) oraz art. 14 ust.1 i 2 , art. 15 ust. 2 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami )

 
RADA MIEJSKA w IWONICZU-ZDROJU
postanawia
 
§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/ 334/ 06 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 13 lutego 2006 r.

 

§2

Obszar zmiany wskazano na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 
§3
 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Załącznik:
alt