biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2015

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2015

UCHWAŁA Nr VIII / 64 / 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 27czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2015, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr VIIII/64/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011r.

PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2011-2015

Iwonicz-Zdrój, 2011r.

I. WPROWADZENIE

Podstawową grupą społeczną pełniącą niezwykle istotną funkcją jest rodzina. To rodzina określa cele i wartości, do których dążą dzieci, a także wywiera istotny wpływ na zachowanie się jednostek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rodziny. Rodzina jako wspólnota rodziców, dzieci i krewnych stanowi pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi. W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią, jest niebezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych, gdzie są również wykorzystywani seksualnie.
Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności, stosowaniem broni lub gwałtem. Przemocą jest także poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie obelg, obrażanie jego poczucia własnej wartości, ograniczenie jego swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Działanie to naraża osoby dotknięte przemocą na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpieniei krzywdy moralne.
Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy: fizyczna (przybiera różne formy użycia siły: np. bicie, popychanie, kopanie, policzkowanie, wykręcanie rąk), psychiczna (np. zastraszanie, szydzenie, przeklinanie, wyśmiewanie poglądów, narzucanie własnych poglądów, izolacja społeczna poprzez kontrolowanie i zabranianie kontaktów z innymi osobami, wywoływanie poczucia winy), seksualna (np. wymuszanie zachowań o charakterze seksualnym, poniżające obmacywanie, obłapywanie, wymuszanie pożycia seksulanego, zmuszanie do oglądania filmów pornograficznych, demonstrowanie zazdrości), ekonomiczna (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niedostarczanie środków finansowych na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy), zaniedbanie/lub zaniechanie (np. narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb). Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadziej mężczyźni. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy, choć nie zawsze pod względem fizycznym.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym prawem, zapisanym
w Kodeksie Karnym:
– art. 207 §1 k.k. – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;
– art. 191 §1 k.k. – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
– art. 197 §1 k.k. – kto przemocą lub groźbą bezprawną, lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat;
– art. 209 §1 k.k. – kto uporczywie uchyla się od wykonywania, ciążącego na nim
z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2; – art. 210 §1 k.k. – kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
– art. 211 §1 k.k. – kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc, jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
W/w ustawa obliguje samorząd gminny do tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności poprzez:
– opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
– prowadzenie poradnictwa i i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
– zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
– tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
II. SKALA I DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ ORAZ POSIADANY POTENCJAŁ W CELU REALIZACJI PROGRAMU

Z danych ewidencji ludności (stan na 30.04.2011r.) wynika, że w Gminie Iwonicz-Zdrój zamieszkuje 10.910 mieszkańców, z czego 50,09% stanowią kobiety. Dominującą grupą wiekową są mieszkańcy w wieku produkcyjnym, to jest: kobiety między 18 – 60 rokiem życia oraz mężczyźni między 18 – 65 rokiem życia – łącznie 7.062 osoby. Szczegółowe dane dotyczące struktury wiekowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 30.04.2011r.

Przedział wieku
Liczba ogółem

0-17
2.331

18-60 (kobiety)
3.292

18-65 (mężczyźni)
3.770

61 lat i więcej (kobiety)
1.046

66 lat i więcej (mężczyźni)
471

RAZEM
10.910

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności UG w Iwoniczu-Zdroju
W roku 2008 w całym kraju Policja przeprowadziła ponad 86 tys. interwencji
w sytuacjach przemocy w rodzinie, podczas których stwierdzono, że ponad 71% osób krzywdzących swoich najbliższych było pod wpływem alkoholu. W działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” rocznie przeprowadza się ponad 10 tys. rozmów, które dotyczą różnych problemów rodzinnych, w tym m.in. przemocy, nadużywania alkoholu i uzależnień.
Z danych Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju (stan na dzień 30.04.2011r.) wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba przeprowadzanych interwencji domowych w związku z przemocą. Poniższa tabela przedstawia skalę zjawiska przemocy na terenie naszej Gminy.

Tabela 2. Dane dotyczące liczby przemocowych interwencji Policji.

Rok Liczba interwencji przemocowych Liczba założonych Niebieskich Kart Liczba sprawców zatrzymanych do wytrzeźwienia

2008
27
27
14

2009
32
32
24

2010
46
46
30

2011 do 30.04.2011r.
16
16
7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju

Według statystyki Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwonicz-Zdrój w okresie od 2008r. do 2010r. wsparcia z tytułu przemocy w rodzinie udzielono 92 osobom.
Z przedstawionych danych wynika, iż problem związany z przemocą systematycznie zwiększa się, podkreślić też należy, że z doświadczenia osób
i organizacji zajmujących się przemocą domową wynika, iż statystyki nie oddają
w pełni powagi problemu. Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety, często też dzieci, które z reguły nie potrafią same poprosić o pomoc. Również przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie instytucji
i organizacji w walce z tym zjawiskiem.
Innymi ważnymi problemami Gminy Iwonicz-Zdrój związanymi
z przeciwdziałaniem przemocy domowej są:
• brak bazy lokalowej i mieszkań chronionych;
• brak możliwości izolowania sprawców przemocy;
• brak współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zły przepływ informacji;
• długi okres rozstrzygania spraw w sądach;
• niska świadomość społeczna;
• funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy.

Do chwili obecnej problemami związanymi z przemocą w rodzinie zajmowali się głównie pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej, policjanci-dzielnicowi oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerza krąg osób zajmujących się problematyką przemocy o przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, sądownictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Taka „koalicja” specjalistów różnych dziedzin i instytucji może pomóc nie tylko osobom uwikłanym w przemoc – osobom doświadczającym przemocy i stosującym ją, ale również całemu społeczeństwu, które będzie mogło lepiej funkcjonować w bezpiecznym otoczeniu.
III. PROGRAM
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest dokumentem, który ma za zadanie wprowadzić w życie działania, mające na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.
Program wyznacza również główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w celu skutecznego reagowania na to zjawisko. Jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2008-2015.
Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Iwonicz-Zdrój wynika nie tylko z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizowania Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy.
1. Program skierowany jest do:
• ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów, osób starszych, niepełnosprawnych;
• sprawców przemocy w rodzinie;
• świadków przemocy w rodzinie;
• osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie;
• przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi, bądź dotkniętymi przemocą.
2. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
3. Program jest skorelowany z następującymi Programami:
• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy;
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój;
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Zasady działania Programu
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oparty jest na zasadach:
• wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnych następstwom;
• jawności działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby;
• szczególnej ochrony dzieci (z zachowaniem ich praw do wychowania się
w rodzinie) poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.

5. Cele Programu

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Lp.
Cele szczegółowe
Zadania Termin realizacji Realizator lub koordynator

I.

II.

III.

IV.

1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu szybkiego
i skutecznego podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy
w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– policji,
– oświaty,
– ochrony zdrowia,
– organizacji pozarządowych,
– kuratorzy sądowi.
Zadania Zespołu:
• kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy;
• przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej
i uruchomienie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy;
• wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania;
• kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;
• monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi;
• zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą
• „Niebieskiej Karty”;
• gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej;
• analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kontem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy;
• występowanie z zawiadomieniem do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
• poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
• tworzenie warunków dla rozwoju grup samopomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

2. Poszerzenie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w celu wsparcia prawnego i psychologicznego ofiar przemocy, realizacji działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz wzmacniania opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Zadania Punktu:
• dyżury specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty, pracownika socjalnego;
• udzielenie wsparcia emocjonalnego i pomocy terapeutycznej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pośrednim i bezpośrednim funkcjonowania osób w sytuacji przemocowej (w tym np. problemy opiekuńczo-wychowawcze);
• udzielenie wsparcia psychologicznego i prawnego;
• gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach
i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy;
• gromadzenie i udostępnienie informacji o instytucjach
i organizacjach realizujących programy terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy;
• tworzenie warunków dla rozwoju grup samopomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wskaźniki osiągnięcia celu:
• liczba porad udzielonych ofiarom przemocy;
• liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi;
• liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi;
• liczba powstałych grup samopomocowych.

1. Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej.
Realizacja zadania poprzez:
• utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, Ośrodku Pomocy Społecznej, Posterunku Policji, szkołach i placówkach opieki zdrowotnej oraz systematyczne aktualizowanie umieszczonych tam informacji;
• rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy;
• publikowanie w miesięczniku „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój” informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej;
• rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych;
• udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie
z agresja i złością w celu nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Realizacja zadania wobec:
• dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach środowiskowych, przeprowadzenie szkolnych programów profilaktyki przemocy, wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowanie bez agresji;
• dorosłych, poprzez poradnictwo, konsultacje
z psychologiem, terapię dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, uczestnictwo w spotkaniach grupy AA, grupy terapeutycznej lub samopomocowej.

Wskaźniki osiągnięcia celu:
• liczba utworzonych gablot informacyjnych;
• liczba rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym;
• liczba publikacji w miesięczniku;
• liczba zrealizowanych programów profilaktycznych;
• liczba zrealizowanych form aktywnego spędzania czasu wolnego;
• liczba udzielonych porad i konsultacji psychologicznych
i prawnych;
• liczba przeprowadzonych terapii, grup.

1. Czasowe umieszczenie osób doznających przemocy domowej w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego
i emocjonalnego oraz kompleksowego specjalistycznego wsparcia, w tym: psychologicznego, prawnego, socjalnego, terapeutycznego.
Realizacja zadania poprzez:
• poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy
w ośrodku wsparcia;
• wskazanie miejsc czasowego pobytu najbliższego miejscu zamieszkania osób doznających przemocy w rodzinie;
• pokrywanie kosztów związanych z pobytem osób, członków rodziny w ośrodku wsparcia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wskaźniki realizacji celu:
• liczba udzielonych informacji;
• liczba umieszczonych osób.
Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w celu podniesienia poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy, w tym profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych.
Realizacja zadania poprzez:
• gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych w sprawie zjawiska przemocy domowej;
• pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy;
• finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej.

Wskaźniki realizacji celu:
• liczba przeszkolonych osób;
• liczba sfinansowanych szkoleń.
czerwiec 2011r.

od 2012r.

od 2011r.

od 2011r.

od 2011r.

od 2011r.

– Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój;
– Zespół Interdyscyplinarny;
– GOPS

– Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój;
– Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

– Zespół Interdyscyplinarny;
– GKRPA;
– GOPS

– Zespół Interdyscyplinarny;
– GKRPA;
– szkoły;
– Punkt Informacyjno-Konsultacyjny;
– GOPS

– Zespół Interdyscyplinarny;
– GOPS

– Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój;
– Zespół Interdyscyplinarny;
– GKRPA;
– GOPS

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu- Zdroju we współpracy z:
• samorządem lokalnym;
• Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu-Zdroju;
• sołectwami;
• szkołami;
• Policją;
• sądem;
• organizacjami pozarządowymi.

Oczekiwane efekty programu:
• systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
• zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie;
• podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy
w rodzinie;
• zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie;
• zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie;
• zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy w rodzinie;
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy w rodzinie;
• nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte, bądź zagrożone zjawiskiem przemocy domowej.

V. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
Źródłem finansowania wymienionych zadań są środki własne Gminy, przewidziane w planie finansowym poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój, przy czym środki na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego przewidywane są w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.
Realizacja Programu odbywać się może przy udziale środków pozyskiwanych z innych źródeł, w tym dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych.

VI. ZAKOŃCZENIE
Program może podlegać okresowym weryfikacjom i modyfikacjom,
w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi, rozwojem procesów społecznych i potrzebami w tym zakresie, a także wymogami prawa. W tym celu monitorowany będzie przez Zespół Interdyscyplinarny oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.
Zespół Interdyscyplinarny do dnia 28 lutego każdego roku dokonuje za rok ubiegły analizy prowadzonych działań w szczególności w zakresie: ilości rozpatrywanych spraw, spraw zakończonych, spraw w toku, ilości spotkań, efektów, monitoringu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 30 marca każdego roku,
w porozumieniu z jednostkami i organizacjami współpracującymi w realizacji Programu, sporządza roczne sprawozdanie z wykonania w/w Programu. .