Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy za rok 2010

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy za rok 2010

Uchwała Nr VIII/57/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z :
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2010r.,
2. sprawozdaniem finansowym,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2010,
4. informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2010.

§ 2
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.