Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

UCHWAŁA Nr VIII / 63 / 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objętego Uchwałą Nr I/6/2011

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 46 pkt 1 lit „d” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), § 16 pkt. 1 lit. „d” Statutu SPZOZ-GPL przyjętego Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ-GPL w Iwoniczu-Zdroju oraz § 5 pkt. 2 lit. „d” Regulaminu działalności Rady Społecznej przyjętego Uchwałą Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej SPZOZ-GPL w Iwoniczu-Zdroju

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objęty Uchwałą Nr I/6/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyznania nagrody.
2. Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.