biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Uchwała Nr VIII/56/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój
za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 270 ust. 4, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za 2010r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Iwonicz-Zdrój za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.

§ 2
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.