Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu

Zmiana uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu

UCHWAŁA Nr VIII /65/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 67 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467
z późn. zm.), na wniosek Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwoniczu

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.Ustala się następujące opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Iwoniczu:

L.p. Wyszczególnienie Miejsce w pokoju 2 osobowym Miejsce w pokoju 6 osobowym Miejsce w pokoju 10 osobowym
1. Młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele ( także emerytowani), opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i studenckiej
18,00 zł
* 14,40 zł
16,00 zł
* 12,80 zł
12,00 zł
* 9,60 zł
2. Pozostałe osoby dorosłe 20,00 zł
*16,00 zł 18,00 zł
*14,40 zł 16,00 zł
*12,80 zł
3. Obcokrajowcy:
– juniorzy
– seniorzy
18,00 zł
20,00 zł

16,00 zł
18,00 zł
12,00 zł
16,00 zł
* – ceny uwzględniające zniżkę PTSM – 20%”

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Niezależnie od opłat za nocleg, osoby korzystające z bielizny pościelowej
schroniska pokrywają jednorazowo koszty jej prania ustalone przez dyrektora
schroniska w wysokości 7 zł.”
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy oraz Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwoniczu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 roku.