biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VIII /61/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych- o kwotę 129 775zł
w tym :
Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 129 775 zł
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 129 775 zł
w tym: dochody bieżące – o kwotę 129 775 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – o kwotę 129 775 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz źródła określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 15 225zł
w tym :
Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 15 225 zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe – o kwotę 15 225 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 15 225 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 145 000zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 145 000 zł
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 145 000 zł
w tym: wydatki bieżące – o kwotę 145 000 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – o kwotę 145 000 zł

5. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki