biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VIII /62/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł
w tym :
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 000 zł
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5 000 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 5 000 zł
– odsetki od świadczeń pobranych nienależnie o kwotę 5 000 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 917 240 zł
w tym:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20 000 zł
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 20 000 zł
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 300 240 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 300 240 zł
w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 300 000 zł
– wydatki majątkowe o kwotę 240 zł
w tym: zakupy inwestycyjne o kwotę 240 zł

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 272 000 zł
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 22 000 zł
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 22 000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22 000 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze o kwotę 250 000 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 250 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 200 000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 200 000 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 120 000 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 120 000 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 120 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 000 zł
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5 000 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej uchwały.

§ 2
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 912 240 zł i ustala się go w wysokości 2 715 740 zł, który będzie pokryty kredytami w wysokości 463 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 252 240 zł.

§ 3
Wprowadza się wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 912 240 zł. Szczegółowy podział przedstawia tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, po zmianach określa tabela
Nr 5 załączona do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki