biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoZmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

Iwonicz-Zdrój 2011.08.11
 
 
O B W I E S Z E N I E
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
 

o przystąpieniu do sporządzania
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„IWONICZ-ZDRÓJ”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.)

 
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju
 

Uchwały Nr VIII/67/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

 

Przedmiotem zmiany planu będzie umożliwienie, w obszarze objętym zmianą, realizacji obiektów
i kompleksów służących lecznictwu uzdrowiskowemu, obsłudze pacjenta lub turysty,
w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego.
Obszar zmiany planu został określony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 
 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.

 

Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy; 38-440 Iwonicz-Zdrój,
Al. Słoneczna 28

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Wnioski należy składać do 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  
 
 
 
        Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój