Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZakończone postępowanie administracyjne ws. budowy masztu antenowego do obsługi Internetu

Zakończone postępowanie administracyjne ws. budowy masztu antenowego do obsługi Internetu

 Iwonicz-Zdrój 2011.08.11
ZR6733.2.2011.ZRG
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 , z późn. zmianami/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/

BURMISTRZ GMINY IWONICZ- ZDRÓJ
z a w i a d a m i a ,

że z wniosku Pana Piotra Długosza zam.Haczów 92,Pełnomocnika Gminy Iwonicz-Zdrój zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie masztu antenowego do obsługi Internetu na działce Nr 901 w Lubatówce i Nr 532 w Lubatowej w ramach zadania inwestycyjnego:

p.n” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Strony mogą w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 .

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój