biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoBudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków – odcinek kanalizacji w miejscowości Lubatowa

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków – odcinek kanalizacji w miejscowości Lubatowa

 Iwonicz-Zdrój 2011.08.19

ZR.6733.6..2011.ZRG

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Dukla z dniem 19 sierpnia 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:

„Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków – odcinek kanalizacji w miejscowości Lubatowa”

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz -Zdrój