biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoBudowa masztu antenowego o wysokości 16 metrów do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce 901 w Lubatówce oraz budowa masztu o wysokości 24 metrów na działce Nr 532 w Lubatowej

Budowa masztu antenowego o wysokości 16 metrów do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce 901 w Lubatówce oraz budowa masztu o wysokości 24 metrów na działce Nr 532 w Lubatowej

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz. U. Nr 80,poz.717,z późn. zmianami/
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m  s t r o n y   p o s t ę p o w a n i a

że dnia 29 sierpnia 2011 roku została wydana decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój znak: ZR.6731.1.2011.ZRG oraz znak: ZR.6731.2.2011 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie masztu antenowego o wysokości 16 metrów do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce 901 w Lubatówce oraz budowa masztu o wysokości 24 metrów na działce Nr 532 w Lubatowej w ramach działania „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”.
Z treścią obydwu decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju pokój Nr 204 w godzinach od.7.00 do 15.00 .
Strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój