biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Podjęcie czynności zmierzających do ustalenia minimalnej odległości obiektów budowlanych, ich zespołów, instalacji lub urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Podjęcie czynności zmierzających do ustalenia minimalnej odległości obiektów budowlanych, ich zespołów, instalacji lub urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko

UCHWAŁA Nr IX /71/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie podjęcia czynności zmierzających do ustalenia minimalnej odległości obiektów budowlanych, ich zespołów, instalacji lub urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko od terenów zabudowy mieszkaniowej, mając na uwadze standardy jakości środowiska, potrzeby ochrony środowiska,
w szczególności prawidłowych warunków życia oraz potrzeb mieszkańców Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Podjąć czynności zmierzające do tego, aby w stosownych dokumentach zostało ustalone, iż odległość wiatraków od terenów zabudowy mieszkaniowej będzie wynosiła co najmniej 3000 m, a to z uwagi na standardy jakości środowiska, potrzeby ochrony środowiska, w szczególności prawidłowych warunków życia oraz potrzeb mieszkańców Gminy.

§ 2
Podjąć czynności zmierzające do tego, aby w stosownych dokumentach zostało ustalone, iż odległość biogazowi od terenów zabudowy mieszkaniowej będzie wynosiła co najmniej 3000 m, a to z uwagi na standardy jakości środowiska, potrzeby ochrony środowiska, w szczególności prawidłowych warunków życia oraz potrzeb mieszkańców Gminy.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.