biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Powołanie Zespołu do opracowania opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych

Powołanie Zespołu do opracowania opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych

UCHWAŁA Nr IX /69/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania opinii o kandydatach
na ławników do sądów powszechnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Powołuje się Zespół do opracowania opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, w składzie :

1. Pan Kazimierz Szajna – Przewodniczący

2. Pan Waldemar Niemczyk – Z-ca Przewodniczącego

3. Pani Anna Wołtosz – członek

4. Pan Kazimierz Kuziemka – członek

5. Pan Jan Zając – członek

§ 2

Zakres działania Zespołu, o którym mowa w § 1 obejmuje :

1) opracowanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych, których właściwość obejmuje obszar Gminy Iwonicz – Zdrój,

2) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, na sesji przed przystąpieniem Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do wyboru ławników.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.