Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr IX/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku

Protokół Nr IX/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku

Protokół Nr IX/2011

Z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
19 lipca 2011r. w Domu Ludowym w Iwoniczu od godz. 16.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady IX sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– doc. Henryka Wojciechowskiego, który przedstawi referat na temat farm wiatrowych
i biogazowni,
– przedstawiciela Firmy EDORADCA Sp. z o.o. Pana Leszka Galerę, Pana Grzegorza Szulca i Pana Jana Bitke, Panowie przedstawią materiały i informacje na temat biogazowi.
-Podkarpacki Komitet obrońców przed wiatrakami,
– Radnych Powiatu Pana Stanisława Kenara,
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy,
– mieszkańców Iwonicza i Gminy.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
2) Powołania Zespołu do opracowania opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych,
3) Uchwała intencyjna określająca odległości obiektów emitujących hałas
od budynków mieszkalnych, (biogazownia, wiatraki)

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie :
zmiany uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „Orła Białego”
i Gimnazjum im. „Orła Białego” w Lubatówce wchodzących w skład zespołu Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 3), a dotychczasowy pkt 3) oznaczony został jako pkt 4) głosujących 14, za 14. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty, głosujących 14, za 14.
Ad. 2
Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Do przedstawionych zagadnień uwag nie zgłaszano.
Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że Gmina Iwonicz-Zdrój została uznana przez dziennik Rzeczpospolita za najlepszą na Podkarpaciu w prestiżowym rankingu polskich samorządów w 2011 roku. Wśród wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich znalazła się na bardzo wysokim 18 miejscu w Polsce. Burmistrz Gminy Paweł Pernal otrzymał wyróżnienie z rąk przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej oraz redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej .
Uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 4
Podejmowanie uchwał w sprawie:

1) Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

2) Powołania Zespołu do opracowania opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Prosił o zgłaszanie kandydatów do składu Zespołu zgodnie z projektem uchwały:
Zgłoszono kandydatów na Przewodniczącego Zespołu. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i w wyniku głosowania otrzymali następującą liczbę głosów:
Pan Rajmund Boczar : 4 za, wstrzy. się 10,
Pan Kazimierz Szajna , 8 za, wstrzy. się 5, przeciw 1,
Pan Waldemar Niemczyk, za 2, wstrz. się 12.
Pan Drozd Stanisław i Pani Barbara Pernal nie wyrazili zgody na kandydowanie.
Na z-cę przewodniczącego zgłoszono kandydatów Pan Waldemar Niemczyk wyraził zgodę na kandydowanie i w wyniku głosowania otrzymał głosów 10 za, wstrz. się 4. Pani Barbara Pernal nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Na członków Komisji zgłoszono kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie
i w wyniku głosowania otrzymali następującą liczbę głosów:
Pani Anna Wołtosz 10 za, wstrz. 4,
Pan Kazimierz Kuziemka 10 za, wstrz. się 4,
Pan Jan Zając 11 za wstrz. 3
Natomiast kandydaci Pan Krzysztof Józefowicz, Pan Stanisław Krukar oraz Pan Stanisław Drozd nie wyrazili zgody na kandydowanie do ww Zespołu.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołu do opracowania opinii
o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, w składzie:
Pan Kazimierz Szajna – Przewodniczący, Pan Waldemar Niemczyk – Z-ca przewod., członkowie Zespołu Pani Anna Wołtosz, Pan Kazimierz Kuziemka, oraz Pan Jan Zając Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 11, wstrz. 3.
3) zmiany uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „Orła Białego” i Gimnazjum im. „Orła Białego” w Lubatówce wchodzących w skład zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Udzielono wyjaśnia w kwestii zmiany uchwały. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

4) Uchwała intencyjna określająca odległości obiektów emitujących hałas od budynków mieszkalnych, (biogazownia, wiatraki).
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, trzecią wersję w sprawie podjęcia czynności zmierzających do ustalenia minimalnej odległości obiektów budowlanych, ich zespołów, instalacji lub urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko od terenów zabudowy mieszkaniowej, mając na uwadze standardy jakości środowiska, potrzeby ochrony środowiska, w szczególności prawidłowych warunków życia oraz potrzeb mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady prosił o podawanie proponowanych odległości. Pan Waldemar Niemczyk zgłosił wniosek, aby odległość wiatraków oraz biogazowni od budynków mieszkalnych wynosiła 3000 m.
Propozycję odległości 3 000 m budowanych wiatraków oraz biogazowi od budynków mieszkalnych do projektu uchwały przyjęto, w głosowaniu głosujących 14, za 10 wstrzy. się 4.
Pan Krukar prosił aby w pierwszej kolejności wysłuchać wypowiedzi Pana Profesora na temat odległości wiatraków i biogazowi od budynków mieszkalnych, a potem ustalić odległości.
Pan Szajna proponował przyjąć szerszą wersję dot. odległości w sprawie podjęcia czynności zmierzających do ustalenia minimalnej odległości obiektów budowlanych, ich zespołów, instalacji lub urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko od terenów zabudowy mieszkaniowej, mając na uwadze standardy jakości środowiska, potrzeby ochrony środowiska, w szczególności prawidłowych warunków życia oraz potrzeb mieszkańców Gminy.
Pan Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi na pytania radnych. Stwierdził, że należy wskazać odległość (wiatraków i biogazowni) od obiektów budowlanych z uwagi na przedmiot dzisiejszej debaty.
Pan Krukar pytał Pana doc. Wojciechowskiego, czy można ustalić te same odległości dla wiatraków i biogazowni od budynków mieszkalnych, ze względu na szkodliwy wpływ na ludzi i na środowisko.
Pan Doc. Wojciechowski poinformował, że powinno się oddzielić odległości tych urządzeń z uwagi na brak przepisów prawnych, gdyż nie ma w polskim prawie określonej odległości od budynków mieszkalnych, jest tylko ustawa z 2008r. w której precyzuje się, że w terenach otwartych hałas nie może przekraczać 40 decybeli. Natomiast w Stanach, w Kanadzie odległość 3km jest przyjęta jako odległość sprzyjająca dla środowiska. Ponadto poinformował, że w Stanach obecnie jest dużo procesów w sprawie odszkodowań w związku ze szkodliwym oddziaływaniem wiatraków na ludzi i na środowisko. Na Pomorzu buduje się wiatraki i zachowuje się odległość ponad 3km po to, by uniknąć problemów związanych z żądaniami o odszkodowania. Odnośnie biogazowi Profesor poinformował, że w Niemczech biogazownie buduje się w środku miasta ze spalaniem odpadów, w celu zmniejszenia kosztów transportu. W Polsce nie ma przepisów, aby taką spalarnię postawić w środku miasta, ale dla biogazowi nie musi być taka duża odległość, ponieważ jest duża szczelność tych urządzeń. Ponadto rozważa się by biogaz włączyć do sieci gazu ziemnego ze względu na jego walory zapachowe. Przy zastosowaniu w biogazowi układu koogeneracyjnego następuje duże oczyszczanie gazu, a produkty wyjściowe są przyjazne dla środowiska. Wg Profesora obiekty biogazowi są bardzo potrzebne, ze względu na wygodną formę, wydajność mocy, technologie przyjazne dla środowiska, dają możliwość zagospodarowania odpadów komunalnych.
Pan Burmistrz Paweł Pernal wyjaśnił, że Rada podejmie uchwałę intencyjną dla tworzenia prawa miejscowego w przyszłości. Uważa, że ta uchwała intencyjna o zaproponowanych odległościach może być uznana przez nadzór prawny Wojewody za nie ważną.
Pan Doc. Wojciechowski poinformował w sprawie odpowiedzi jaką otrzymała Pani Poseł Zalewska i Pani Poseł Gręsicka od Ministra Gospodarki nt. budowy wiatraków i ich odległości od budynków mieszkalnych tj – oprócz przepisów obowiązujących ma wpływ miejscowe społeczeństwo, które jest gospodarzem swojego terenu.
Pan Krukar Stanisław Radny Rady Miejskiej zabrał głos na temat uchwalonego planu farmy wiatrowej w 2007r. oraz podejmowanych decyzji administracyjnych w zakresie wydawania zezwolenia na ich budowę.
Pan Kenar Stanisław Radny Powiatu pytał, czy w uzdrowiskach w Polsce budowane są biogazownie. Profesor poinformował, że w Polsce biogazownie budowane są przy oczyszczalniach ścieków, a w uzdrowiskach funkcjonują oczyszczalnie ścieków. Natomiast biogazownie rolnicze wykorzystują substraty rolnicze i odpady komunalne. Obecnie jest taki trend ekonomiczny i doświadczenia z Szwecji wskazują na to, że, ten kierunek jest właściwy.
Następnie Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie by podjąć oddzielnie uchwałę odnośnie odległości wiatraków i biogazowi. 9 za wstrzy. się 5.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Leszka Galerę w sprawie zaprezentowania projektu budowy biogazowi.

Pan Leszek Galera przedstawiciel firmy Edoradca poinformował, że ich projekt dotyczy budowy biogazowi typu rolniczego przy wykorzystaniu surowców takich jak odpady z produkcji spożywczej(wysłodki owoców), odpady z produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik), odpady z produkcji roślinnej (słoma rzepakowa) oraz rośliny energetyczne (miskant, kukurydza) a nie budowy biogazowni typu utylizacyjnego. Następnie Pan Galera oddał głos Panu Prezesowi firmy ITEO Grzegorzowi Szulcowi, który przedstawił działalność firmy, która na rynku działa od 1999r w zakresie ochrony środowiska, buduje biogazownie w Polsce. Technologia budowy biogazowni typu rolniczego jest znana na rynku europejskim i wysoko oceniana. Następnie przedstawiciele firmy ITEO przedstawili prezentację multimedialną zarys technologii produkcji biogazu, oraz lokalizację zbiorników wbudowanych w ziemię, szczelnie zakrytych, nie stwarzających zagrożenia, ani uciążliwości (hałasu, zapachu) na terenie po byłym gospodarstwie rolnym w Iwoniczu. Wicedyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu Pan Leszek Zajdel, podczas prezentacji zwrócił Panom uwagę, że prezentują inną kartę przedsięwzięcia, z którą mieszkańcy nie mogli się zapoznać, gdyż nie zamieszczono tego dokumentu na stronie internetowej Gminy. Ponadto Pan Zajdel odniósł się do nieprawidłowych danych dot. określenia odległości biogazowi od budynków mieszkalnych oraz takich jak budynek szkoły, internat, warsztaty szkolne, huta, osiedle mieszkaniowe przy ul. Zadwór. Pan Galera wyjaśnił przyczyny zmiany koncepcji, które nastąpiły po wniesionych uwagach przez RDOŚ, gdzie RDOŚ zwróciła uwagę na ochronę parku krajobrazowego. Raport po wprowadzonych zmianach zostanie przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pan Burmistrz również podkreślił, że ważne są aspekty prawne w procesie inwestycyjnym i niezbędne w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach oceny obowiązuje sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ma firma przygotować i przedstawić do oceny przez RDOŚ. Poinformowano mieszkańców, że Urząd nie otrzymał raportu po wprowadzonych zmianach. Podczas dalszej dyskusji przedstawiono skład substratów potrzebnych na rok do uzyskania mocy biogazowni ( 1 MW/h) tj;(gnojowica 14,600t, obornik 8,700 t, słoma rzepakowa 3.280 t, kiszonka z kukurydzy 3 650t, miskant 1460 t, wysłodki owocowe 4300t) oraz szczegółowo omówiono końcowy produkt i zagospodarowanie suchej biomasy jako nawozu rolniczego oraz przedstawiono jakie substraty będą dowożone do biogazowni i z jakiej odległości. Ponadto przedstawiono sprawy w zakresie występowania awaryjności,
i bezpieczeństwa pracy biogazowni. Również zaproszono mieszkańców do wyjazdu
i zobaczenia na żywo funkcjonowania omawianego typu biogazowni. Ponadto głos zabrali Pan Radny Waldemar Niemczyk sołtys sołectwa Iwonicz, który przedstawił zagrożenia
i uciążliwości występujące w związku z funkcjonowaniem biogazowi na przykładzie biogazowi pracujących w Niemczech. Mieszkańcy wyrazili dezaprobatę dla budowy biogazowi.
Pan docent odniósł się do wypowiedzi nt dowozu tak dużej ilości substratów i stwierdził, że w związku z tym dowozem wystąpią uciążliwości duży hałas, emisja spalin itp. dlatego biogazownie powinny być budowane przy dużych gospodarstwach rolnych, gdzie na miejscu są substraty.
Pan Krukar pytał czy mieszkańcy są zainteresowani budową biogazowni, w tym miejscu ,Mieszkańcy odpowiedzieli, że nie są zainteresowani.
Pan Dmytrak pytał ile energii potrzeba dla hotelu budowanego w Iwoniczu-Zdroju.
Pan Galera udzielił szczegółowej odpowiedzi w sprawie budowy hotelu, zasilania hotelu
w gaz i w energię elektryczną pochodzącą z biogazowni oraz kosztów dokumentacji projektowej i całej inwestycji. Obecnie czekają na ogłoszenie przez Gminę przetargu na sprzedaż działek, uregulowania przejazdu do KRUS, dojazd przebiega przez środek działki i tym samym przez środek hotelu. Nie mając tytułu prawnego do gruntu nie mogą podejmować dalszych decyzji. Pan Dmytrak pytał Pana Skarbnika, czy gmina może odkupić działki w związku z drogę do KRUS i odsprzedać je inwestorowi. Pan Skarbnik poinformował, że gmina nie ma możliwości prawnych odkupienia działek od osób fizycznych a następnie odsprzedania ich inwestorowi.
Pan Kenar Radny powiatu – w sprawie budowy biogazowni stwierdził, że nie może być budowana w Iwoniczu na terenach uzdrowiska, gdzie nie ma produkcji rolniczej, a transport substratów do biogazowni zniszczy infrastrukturę drogową oraz że budowa hotelu w uzdrowisku nie ma podstaw.

Pan Z-ca pytał, czy będzie prowadzona inwestycja w Iwoniczu- Zdroju, jeżeli nie będzie inwestycji w Iwoniczu.
Pan przedstawiciel firmy udzielił odpowiedzi, że będzie inwestycja w Iwoniczu- Zdroju realizowana. Poruszył również temat podatku od nieruchomości jaki wpłynie do Gminy w wysokości 400 tyś zł od wartości budowli 25 mln zł. Pan Skarbnik zdementował, że kwota podatku od nieruchomości będzie zdecydowanie niższa.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy ,po przerwie pan doc. Wojciechowski przedstawił prezentację multimedialną o zagrożeniach jakie płyną z wybudowanych zbyt blisko domów mieszkalnych wiatraków. W dyskusji na temat wiatraków głos zabrali mieszkańcy Iwonicza M. Kandefer, K.Gazda, T. Boczar, Bogdan Kielar, były poseł M Daszyk. Po dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie ustalenia odległości 3000 m od najbliższych zabudowań od wiatraków w § 1 a w § 2 od biogazowni. Odczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania głosujących 14, za 12, wtrzy. się 2, uchwała została podjęta.

Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących Pan S.Kenar Radny pytał w sprawie remontu drogi ul. Piwarskiego w Iwoniczu- Zdroju. Odpowiedzi udzielił Pan Z-ca Burmistrza.

Ad. 6.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 22 35.

Prot. D.B

Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak