biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 69/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 28 lipca 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
z a r z ą d z a m, co następuje :
 
§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych                                        o kwotę 719 354 zł

w tym :                                                                                                                    

Dział 758 Różne rozliczenia                                                             o kwotę 719 354 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                o kwotę 719 354 zł

w tym: dochody bieżące                                                                              o kwotę 719 354 zł

– dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                              o kwotę 719 354 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                                      o kwotę 719 354 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                  o kwotę 120 000 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                      o kwotę 120 000 zł

w tym: wydatki majątkowe                                                                          o kwotę 120 000 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     o kwotę 120 000 zł

– wydatek ze środków pochodzących z dotacji uzdrowiskowej,

 

Dział 600 Transport i łączność                                                                     o kwotę 301 000 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                        o kwotę 301 000 zł

w tym: wydatki majątkowe                                                                          o kwotę 301 000 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     o kwotę 301 000 zł

– wydatek ze środków pochodzących z dotacji uzdrowiskowej,

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           o kwotę 236 604zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                     o kwotę 136 604zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 136 604zł

-wydatek ze środków pochodzących z dotacji uzdrowiskowej,

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                            o kwotę 100 000zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 100 000zł

-wydatek ze środków pochodzących z dotacji uzdrowiskowej,

                                              

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 o kwotę 61 750 zł

Rozdz. 92195 pozostała działalność                                                            o kwotę 61 750 zł

w tym: wydatki majątkowe                                                                           o kwotę 61 750 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     o kwotę 61 750 zł

– wydatek ze środków pochodzących z dotacji uzdrowiskowej,

 

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1załączona do niniejszego zarządzenia   

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona
do niniejszego zarządzenia.

4. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów  tabela Nr 1.1 załączona do niniejszego zarządzenia   

§ 2

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, po zmianach określa tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.