Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 70/2011

 

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

 

z dnia 28 lipca 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
z a r z ą d z a m, co następuje :
 
§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych                                        o kwotę 10 000 zł

w tym :                                                                                                                    

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                  o kwotę 10 000 zł

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                              o kwotę 10 000 zł

w tym: dochody bieżące                                                                              o kwotę 10 000 zł

– dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              o kwotę 10 000 zł

 

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                                      o kwotę 10 000 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                  o kwotę 10 000 zł

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                              o kwotę 10 000 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 10 000 zł

 

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.   

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.