biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników

Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA Nr IX /68/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W związku z wyborami ławników Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju zwróci się do właściwych organów Policji w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.