Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” i Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

Zmiana uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” i Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

Uchwała Nr IX /70/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” i Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce.

Na podstawie art. 18 ust .1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 18 załącznika Nr 2 i § 20 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/66/2011Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” i Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust.2 w miejsce wyrazów: „ GIMNAZJUM W LUBATÓWCE IM. ORŁA BIAŁEGO” wpisuje się wyrazy: ”GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W LUBATÓWCE”
2. W § 2 ust.3 w miejsce wyrazów: „SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBATÓWCE IM. ORŁA BIAŁEGO” wpisuje się wyrazy: ”SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO
W LUBATÓWCE”.
3. Uchyla się załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 i wprowadza się wzór strony prawej oraz wzór strony lewej stanowiące odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

alt

alt