Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Iwonicz-Zdrój 2011.09.16

ZR.6733.6.2011.ZRG

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 16 września 2011 roku została wydana decyzja znak: ZR.6733.6.2011.ZRG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:
„ Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków – odcinki kanalizacji w miejscowości Lubatowa”

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach od 7.00 do 14.00.Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój