biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie w sprawie wniosku – regeneracja turbosprężarek.

Obwieszczenie w sprawie wniosku – regeneracja turbosprężarek.

ZR.6220.7.2011.ZRS                                                     Iwonicz-Zdrój 2011.09.22.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 Działając na podstawie art. 21 ust. 1 i ust.2 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
 
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
 
 
zawiadamia, że w dniu  22 września 2011 roku zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych informacje i dane o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania oraz wydanych opiniach w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na warsztat regeneracji turbosprężarek w miejscowości Lubatówka, Gmina Iwonicz-Zdrój, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 130. Wniosek w sprawie został złożony przez Pana Marka Drozda zam. Lubatówka 3a, Gmina Iwonicz-Zdrój.
            Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397) zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.