Strona głównabiuletynOchrona środowiskaEC Energetyka uzgodnienie dokumentacji w PPWiS

EC Energetyka uzgodnienie dokumentacji w PPWiS

ZR.6220.10.08.2011.ZRS                                             Iwonicz-Zdrój 2011.10.04.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
 
 
            Działając na podstawie art. 49 KPA w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150)
 
zawiadamiam, że
 
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku
 EC-ENERGETYKA Sp. z o.o. w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Iwonicz o mocy 10 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1281, 1299/2 i 5479/2 położonych w Iwoniczu,
 
w dniu 29 września 2011 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju pismo od Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w sprawie odstąpienia od ponownego uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska przez PPWiS w Rzeszowie został przesłany przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w związku z dokonanymi zmianami w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz innymi uzupełnieniami wcześniej uzgodnionej dokumentacji. Organ uzgadniający uznał, iż wprowadzone zmiany i uzupełnienia nie maja wpływu na zakres dokonanego uzgodnienia zawartego w postanowieniu z dnia 15 grudnia 2008 roku, znak: SNZ.460.93/08.
          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem oraz w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju i na jego stronie internetowej .
        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zawiadomienie o wpłynięciu pisma w sprawie uzgodnienia dokumentacji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Materiały dowodowe w sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju pok. nr 203 w godzinach pracy Urzędy tj. od godz. 700  do godz.1500.
                
 
 
 
 
                                                                                        
Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 4 października 2011 roku.