Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników

Określenie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników

UCHWAŁA Nr X /79/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póżn. zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Określa się wzór formularza na złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości
(IN-1) – załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2
Określa się wzór formularza na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości
(DN-1) – załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3
Określa się wzory załączników do informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz
do deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) – załącznik Nr 3 do uchwały,
2) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) – załącznik Nr 4 do uchwały

§ 4
Traci moc uchwała Nr XLVI/399/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza na złożenie informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek
od nieruchomości.

§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki