biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz załączników

Określenie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz załączników

UCHWAŁA Nr X /78/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz załączników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
z późn. zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Określa się wzór formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) – załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2
Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DR-1) – załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3
Określa się wzory załączników do informacji w sprawie podatku rolnego oraz do deklaracji
na podatek rolny:
1) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) – załącznik Nr 3 do uchwały,
2) Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) – załącznik
Nr 4 do uchwały.

§ 4
Traci moc uchwała Nr XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza na złożenie informacji o gruntach oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek rolny.

§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki