biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Iwonicz-Zdrój jest organem prowadzącym

Organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Iwonicz-Zdrój jest organem prowadzącym


UCHWAŁA Nr X /81/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Iwonicz-Zdrój
jest organem prowadzącym.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.5 ust. 9 i art. 5c ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkoli, dla których Gmina Iwonicz-Zdrój jest organem prowadzącym zapewnia Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój.
2. Wspólną obsługę powyższych placówek wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Iwonicz-Zdroju.
3. Tryb oraz zasady obsługi, o której wyżej mowa określone zostaną
w porozumieniach zawartych pomiędzy Dyrektorami poszczególnych placówek,
a Burmistrzem Gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.