Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji do spraw wydzielenia dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Powołanie Komisji do spraw wydzielenia dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 94 /2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 9 września 2011r.

w sprawie powołania Komisji do spraw wydzielenia dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 i § 15 zarządzenia nr 56/ 2008 Burmistrza Gminy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju.

z a r z ą d z a m
co następuje:

§ 1
1. Powołuję Komisję do spraw wydzielenia dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w składzie:
Tomasz Klimkiewicz prowadzący archiwum – Przewodniczący Komisji
Maria Rajchel – Kierownik Referatu Finansowego – członek komisji
Dorota Kilar – Kierownik Ref. Oświaty, Kadr i Spraw Społecznych – członek komisji
Robert Niemczyk – Kierownik Ref. Rozwoju Gminy – członek Komisji
Danuta Borek – Kierownik Ref. Organizacyjno-Administracyjnego-członek Komisji

2. Wydzielenie dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju polegać będzie na :
1/ wyłączeniu dokumentacji kat. „A”, podlegającej przekazaniu do archiwum państwowego,
2/ wyłączeniu dokumentacji kat. „B” na makulaturę,
3/ wyłączeniu dokumentacji oznaczonej symbolem „BE”, przeznaczonej do ekspertyzy.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.