biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej

Powołanie Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 89/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 08.09.2011 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 20 ust.1 i 3 oraz art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia ul. Kwiatowej nr ewid. 1137/1, 1370/8, 1379, 1080/1, 1081/5, Iwonicz Zdrój”.

1. Pan Robert Niemczyk – Przewodniczący
2. Pan Jacek Rygiel – Sekretarz
3. Pani Dorota Bogusz – Członek
§ 2
Do zadań komisji przetargowej należy:
1) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
2) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
4) sporządzenie protokołu postępowania.
§3
Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 89/2011
z dnia 08.09.2011 r.

Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Usuwanie skutków powodzi- „Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w m. Lubatowa”.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Ustala się Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania
i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Usuwanie skutków powodzi- „Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w m. Lubatowa”.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,
2. komisji – należy przez to rozumieć komisję przetargową do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym,
3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.),
4. zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Iwonicz – Zdrój.

II ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

§ 3
1. Komisja może wykonywać czynności związane z oceną ofert przy obecności większości jej składu ale nie mniej niż 3 osób, w tym przewodniczącego.
2. W razie nieobecności na posiedzeniu komisji sekretarza komisji, kierownik zamawiającego funkcję sekretarza powierza jednemu z członków komisji.
3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga specjalnych wiadomości, kierownik zamawiającego,
z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji, może powołać biegłych.

§ 4
1. Przewodniczący komisji wyłącza z prac komisji członka komisji, jeżeli:
a) ubiega się o udzielenie zamówienia,
b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udziale zamówienia,
d) pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
e) został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Członkowie komisji wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. O wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji informuje kierownika zamawiającego.
4. Wobec przewodniczącego komisji wyłączeń dokonuje kierownik zamawiającego.
5. W miejsce wyłączonego członka komisji kierownik zamawiającego może powołać nowego.

§ 5
Zadania poszczególnych członków komisji:
1. Do zadań przewodniczącego komisji należy prowadzenie postępowania zgodnie
z ustawą a w szczególności:
a) odbieranie od członków komisji oświadczeń, o których mowa w §4 ust.2,
b) wyłączanie członków komisji podlegających wyłączeniu,
c) informowanie o wyłączeniach kierownika zamawiającego,
d) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,
e) prowadzenie posiedzeń komisji,
f) podział prac między członków komisji,
g) nadzorowanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji,
h) informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji,
i) wnioskowanie do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego.
2. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności prowadzenie całej dokumentacji
z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z aktami prawa.

III TRYB PRACY KOMISJI

§ 6
Komisja w szczególności:
a) dokonuje otwarcia ofert w obecności co najmniej 2 członków komisji,
b) bada czy wykonawca biorący udział w postępowaniu nie podlega wykluczeniu,
c) bada oferty wykonawców niewykluczonych,
d) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu,
e) dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przedkłada ją kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia lub występuje z wnioskiem do kierownika zamawiającego
o unieważnienia postępowania, jeżeli zaistniały okoliczności przewidziane w ustawie,
f) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
g) przyjmuje i analizuje wniesione odwołania, przygotowuje projekty odpowiedzi oraz przedkłada je kierownikowi zamawiającego do akceptacji.
§ 7
1. Oferty składane są przez wykonawców w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
2. Złożona w Biurze Obsługi Mieszkańca oferta zostanie opieczętowana pieczątką wpływu z datą i godziną złożenia i bez otwierania zostanie przekazana sekretarzowi komisji.
3. Publiczne otwarcie ofert odbywa się w miejscu, dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu
w kolejności ich złożenia.

§ 8
Komisja ze swoich czynności sporządza protokół zgodnie z ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi.
§ 9
Komisja kończy pracę w dniu podpisania umowy z Wykonawcą