Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie zespołu do obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Powołanie zespołu do obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 101/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 3 października 2011r.

w sprawie powołania zespołu do obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzupełniających wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującej :
1) przygotowanie lokali, w których przeprowadzone będzie głosowanie,
2) przygotowanie i przekazanie komisjom materiałów,
3) zapewnienie łączności pomiędzy obwodowymi komisjami a Urzędem Gminy,
4) pełnienie dyżuru w dniu wyborów, udzielanie wyjaśnień komisjom wyborczym w zakresie wyborów i spisów wyborców, przyjęcie i zabezpieczenie dokumentacji z głosowania,

powołuję zespół w składzie:

1. Andrzej Kaleta
2. Piotr Dobrowolski
3. Kazimierz Loś
4. Marek Deręg
5. Michał Kielar
6. Barbara Węgrzyn
7. Joanna Kinel
8. Aneta Kuliga
9. Anna Frodyma
10. Marta Gazda
11. Danuta Borek

§ 2

Zespołowi ww składzie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20 zł brutto
za 1 godzinę pracy, o której mowa §1 poza godzinami pracy nie wynikającej z zakresu czynności.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.