biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie zespołu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Powołanie zespołu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 110/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Na podstawie art. 133 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję członków Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie:
Borek Barbara – Przewodniczący
Zięba Małgorzata – członek
Aszklar Magdalena – członek
2. Inwentaryzacją należy objąć:
Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju
§ 2
Zobowiązuję Kierownika Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju do przeprowadzenia w jednostce inwentaryzacji składników majątkowych według stanu na dzień 30.09.2011 r. przez powołany zespół spisowy w terminie do 31.10.2011 r.
§ 3
Wykonanie niniejszego zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.