biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchylenie uchwały własnej

Uchylenie uchwały własnej

Uchwała Nr XII /86/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust .1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Uchyla się uchwałę Nr VIII/66/2011Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” i Gimnazjum
im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Lubatówce i uchwałę Nr IX/70/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” i Gimnazjum
im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Lubatówce .
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.