Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUdział jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Udział jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 108/11
BURMISTRZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 14 października 2011 roku

w sprawie: udziału jednostek organizacyjnych systemu wykrywania
i alarmowania w treningu wojewódzkim systemu wykrywania
i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2004r Nr 241 poz. 2416 z późn. zm./, § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz.U. Nr 96 poz. 850/ oraz zarządzenia Nr 62/11 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podkarpackiego z dnia 10 października 2011r w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania zarządza się co następuje:

§ 1.

Rozwija się częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w dniu 21 października 2011 roku w celu udziału w treningu wojewódzkim nt. „ Realizacja zadań przez struktury organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania w warunkach sytuacji kryzysowej czasu pokoju i wojny na obszarze gminy„.

§ 2.

Do udziału w treningu powołuję 50 % obsady stanu osobowego:

I.Drużyny Wykrywania i Alarmowania – FOC – SWA w składzie:
1. Jakubowicz Anna
2. Siekańska Beata
3. Dobrowolski Piotr
4. Kilar Dorota
5. Kaleta Andrzej
6. Rygiel Jacek
7. Loś Kazimierz
II. Punktów alarmowych w: Iwonicz-Zdrój, Lubatowej ze składu Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego w składzie:
1. Kindelski Jan – Iwonicz-Zdrój
2. Szczęsny Krzysztof – Lubatowej

§ 3.

W treningu należy przyjąć następujące cele szkoleniowe:

1. Doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania w zakresie zbierania i przetwarzania informacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz wypracowaniu wniosków i propozycji do decyzji o prowadzeniu działań ratowniczych i ochronnych.
2. Sprawdzenie skuteczności działania scentralizowanego systemu syren alarmowych włączonych do systemu radiowego sterowania.
3. Szkolenie, doskonalenie obsad osobowych wymienionych formacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz wypracowanie wniosków dla szefa OC Gminy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
4. Doskonalenie obiegu informacji przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania.

§ 4.

W ramach treningu w dniu 21 października 2011r. zostanie przeprowadzona głośna próba syren włączonych do radiowego systemu na terenie Gminy.

§ 5.

Koordynowanie i nadzór przygotowania i przeprowadzenia treningu powierzam pracownikowi ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

BURMISTRZ
SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Paweł Pernal
BOC.5556.23.2011 Iwonicz-Zdrój 2011.10.14

Pan/i/
……………………………….
……………………………….

W związku z planowanym wojewódzkim treningiem Systemu Wykrywania i Alarmowania proszę o stawienie się w dniu 21 października 2011 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju celem uczestnictwa w treningu Drużyny Wykrywania i Alarmowania.
W trakcie treningu odbędzie się szkolenie stanu osobowego Gminnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania FOC. Obecność obowiązkowa.

Burmistrz
Gminy Iwonicz-Zdrój

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypłacenie godzin nadpracowanych w dniu 22 października 2010 roku w godzinach 1500-2100.
Udział w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania gminnej drużyny wykrywania i alarmowania w składzie:
1. Jakubowicz Anna,
2. Kilar Dorota,
3. Siekańska Beata,
4. Rygiel Jacek,
5. Kaleta Andrzej,
6. Loś Kazimierz,
7. Dobrowolski Piotr

W załączeniu kserokopia listy obecności na treningu.