biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstanowienie koordynatora Gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Ustanowienie koordynatora Gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 90/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 8 września 2011r.

w sprawie ustanowienia koordynatora Gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Ustanawiam Koordynatora Gminnego Pana Piotra Woźniaka – odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2. Zakres obowiązków koordynatora określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

1. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój :
Nr 1, z siedzibą w Kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu- Zdroju – Pan Turek Bogdan
Nr 2, z siedzibą w Domu Parafialnym w Iwoniczu – Pan Bartłomiej Kucza
Nr 3, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Iwoniczu – Pan Biela Leszek
Nr 4, z siedzibą w Domu Ludowym w Lubatówce – Pan Zbigniew Zima
Nr 5, z siedzibą w Remizie OSP w Lubatowej – Pani Jakieła Katarzyna
Nr 6, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lubatowej – Pan Tomasz Klimkiewicz
Nr 7, z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowym „Excelsior”- Pan Jacek Rygiel
Nr 8, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Pani Beata Siekańska
Nr 9, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Pani Ewa Jędrusik
2. Zakres obowiązków operatorów określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik l
Zadania koordynatora gminnego
Do zadań koordynatora gminnego należy:
1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,
2) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych,
3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji
loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,
4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych
definiujących wykaz obwodów i listy kandydatów,
5) udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,
6) dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego
obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników);także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie l O,
7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia
technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,
9) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji
koordynatorowi okręgowemu,
10) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych
przekazywania danych z testowych wyników głosowania ze wszystkich komisji
obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad
przekazanych w odrębnym trybie),
11) przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu
podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
12) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:
a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
b) zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego,
c) po zgłoszeniu usterki i awarii,
d) przekazania, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
e) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji
obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),
f) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów,
g) w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.

Załącznik Nr 2
Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej.
Do zadań operatora należy:
1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
2) udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym
wprowadzenie testowych wyników głosowania do Sejmu RP i Senatu RP w zakresie
obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci
publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej,
w wyznaczonym terminie,
3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i
obsługi wyborów),
4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci
publicznej i instalacji oprogramowania,
5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku
konieczności), danych definiujących wykaz obwód i kandydatów, podając bieżącą
wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych
definiujących wykaz obwód i kandydatów,
6) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej
komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,
7) wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie do
Sejmu RP i do Senatu RP przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę
obwodowej komisji wyborczej,
8) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu
obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego
protokołu,
9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu
raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
10) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezgodności
liczby uprawnionych, błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub
godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania w protokołach wyników głosowania
w obwodzie do Sejmu RP i do Senatu RP,
11) wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji
wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania
w obwodzie,
12) zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych
z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,
13) przesłanie do okręgowej komisji wyborczej, podpisanych licencją przez
przewodniczącego, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie.