Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Utworzenie obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Utworzenie obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


UCHWAŁA Nr X /72/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze Gminy Iwonicz – Zdrój, przeprowadzone zostanie w 6 stałych obwodach głosowania, utworzonych Uchwałą Nr XXXVIII/325/02 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

§ 2
Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
7 Szpital Uzdrowiskowy „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju Szpital Uzdrowiskowy „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju, Al. Partyzantów 2
8 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu ul. Długa 1
9 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu ul. Floriańska 19

§ 3
Obwody głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój przez rozplakatowanie obwieszczeń.