biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wprowadzenie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród

Wprowadzenie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród

UCHWAŁA Nr XII /87/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt.1)
i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/221/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 2 zdanie pierwsze skreśla się wyrazy „ uzyskaną w okresie ostatnich 5
lat”,
2. W § 3 dział I skreśla się wyrazy „ uzyskaną w okresie ostatnich 5 lat”.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.