Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 88/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200 000 zł
w tym :

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 200 000 zł
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 200 000 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 200 000 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) promesa MSWiA o kwotę 200 000 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 91 000 zł
w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 91 000 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 91 000 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 91 000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 291 000 zł
w tym:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 291 000 zł
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 291 000 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 291 000 zł
Klasyfikacja powyższa obejmuje zadanie „Remont drogi gminnej położonej na działce Nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w miejscowości Lubatowa kwota 291 000 zł.

5. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki